Διαμονή
Φαγητό
Καφετέριες
Νυχτερινή ζωή
Καταστήματα
Υπηρεσίες
Ενοικιάσεις
Komos Live!
Βιβ. επισκεπτών
Hallo, aus dem hohen Norden. Ich war 2011, im September dort. Das erste Mal und leider nur für 10 Tage. Ich war von der urigkeit, der Ruhe und der Abgeschiedenheit begeistert! Es ist, als ob die Zeit dort, still zu stehen scheint. Die restaurants am Abend ein echter Knaller, lecker und günstig. Die einheimischen Bewohner, alle sehr sehr nett. Ich empfehle den Partyvolk....bleibt weg. Es ist eben ein Ort der Idylle, der Ruhe und der Zeitlosigkeit, nichts da mit Partymeile! Ich komme auf jeden Fall wieder

karen


Η γνώμη σας μετράει!
Η γνώμη σας σχετικά με τα Μάταλα:

Θετική      Αρνητική

Σχόλια:Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών είσπραξης εισιτήριων.

01/04/2019

1. Η ΜΑΤΑΛΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε., Νομού  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία, «Παροχή Υπηρεσιών είσπραξης εισιτήριων στις παραλίες, και στο παρκινγκ που διαχειρίζεται η δημοτική εταιρεία ΜΑΤΑΛΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε», με   σφραγισμένες  προσφορές, σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/08.08.2016 τεύχος Α')Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ).


2.Η προϋπολογιζόμενη  δαπάνη  της   παροχής  Υπηρεσιών είναι 59.198,00, ΕΥΡΩ  (πλέον ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016, και προέρχεται από ιδίους πόρους.

 

3. Διατιθέμενη  Πίστωση σε  βάρος ΚΑ 61.00.99.2023  εξόδων  προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, ποσού 59.198,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% € .


4. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα γίνει σ τ ι ς 04 Απριλίου ημέρα Πεμπτη και   ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών την 12.00 μεσημβρινή) στα γραφεία που εδρεύει η  Η ΜΑΤΑΛΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.,  από αρμόδια  επιτροπή.

 

5. Στο συνοπτικό διαγωνισμό γίνονται  δεκτοί  ανεγνωρισμένοι προμηθευτές  του  δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι στο οικείο  επιμελητήριο ή  επαγγελματική οργάνωση.

 

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1β του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή και κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

7. Κατά  την υποβολή των  προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), σύμφωνα με  τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και  εγκρίθηκε με  την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Η ΜΑΤΑΛΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε., Πιτσίδια Δ. Φαιστού, ΤΚ 70014, στο τηλ. 28920 45340, Fax 28920 45331,Email:matala.mon@gmail.com,(κα Καζάκη Μαρία) και στην ιστοσελίδα http://www.visitmatala.com

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

2. ΕΠΙΣΥΝΑΤΠΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 1

 

3. ΕΠΙΣΥΝΑΤΠΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2


 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
ΜΑΤΑΛΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.
 
 
Αρμουτάκης Γεώργιος

Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών είσπραξης εισιτήριων.